سخنرانی


ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود
 
فایل سخنرانی محرم 1400 - محمد علمداری فر - مکان مسجد محمد رسول الله
 
   
1
محرم 1400- شب نهم- مسجد محمد رسول الله
30.06 MB
دانلود
2
محرم 1400- شب هشتم- مسجد محمد رسول الله
32.75 MB
دانلود
3
محرم 1400- شب هفتم- مسجد محمد رسول الله
17.14 MB
دانلود
4
محرم 1400- شب ششم- مسجد محمد رسول الله
28.09 MB
دانلود
5
محرم 1400- شب پنجم- مسجد محمد رسول الله
29.01 MB
دانلود
6
محرم 1400- شب چهارم- مسجد محمد رسول الله
26.43 MB
دانلود
7
محرم 1400- شب سوم- مسجد محمد رسول الله
37.55 MB
دانلود
8
محرم 1400- شب دوم- مسجد محمد رسول الله
30.55 MB
دانلود
9
محرم 1400- شب اول - مسجد محمد رسول الله
31.43 MB
دانلود
 
فایل سخنرانی رمضان 1397 محمد علمداری فر - مکان مهدیه اردبیل
 
   
1
رمضان 1397 - موضوع : زبان - مهدیه اردبیل
55.19 MB
دانلود
2
رمضان 1397 - موضوع : والدین - مهدیه اردبیل
32.64 MB
دانلود
3
رمضان 1397 - موضوع : شماتت - مهدیه اردبیل
48.98 MB
دانلود
4
رمضان 1397 - موضوع : کودک - مهدیه اردبیل
42.46 MB
دانلود
5
رمضان 1397 - موضوع : حیاء - مهدیه اردبیل
48.54 MB
دانلود
 
فایل سخنرانی محرم 1395- محمد علمداری فر - مکان مسجد محمد رسول الله
 
   
1
شب دوازدهم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
69.59 MB
دانلود
2
شب یازدهم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
72.47 MB
دانلود
3
شب دهم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
64.98 MB
دانلود
4
شب نهم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
66.85 MB
دانلود
5
شب هشتم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
62.22 MB
دانلود
6
شب هفتم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
59.63 MB
دانلود
7
شب ششم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
51.46 MB
دانلود
8
شب پنجم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
39.33 MB
دانلود
9
شب چهارم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
56.84 MB
دانلود
10
شب سوم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
52.39 MB
دانلود
11
شب دوم محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
52.26 MB
دانلود
12
شب اول محرم 1395 - مسجد محمد رسول لله
47.49 MB
دانلود
 
فایل سخنرانی رمضان 1395- محمد علمداری فر - مکان مسجد محمد رسول الله
 
   
1
شب پانزدهم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
8.24 MB
دانلود
2
شب چهاردهم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
8.24 MB
دانلود
3
شب سیزدهم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
8.24 MB
دانلود
4
شب دوازدهم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
6.37 MB
دانلود
5
شب یازدهم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
11.46 MB
دانلود
6
شب دهم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
9.45 MB
دانلود
7
شب نهم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
11.95 MB
دانلود
8
شب هشتم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
10.56 MB
دانلود
9
شب هفتم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
35.37 MB
دانلود
10
شب ششم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
30.82 MB
دانلود
11
شب پنجم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
29.02 MB
دانلود
12
شب چهارم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
29.02 MB
دانلود
13
شب سوم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
23.39MB
دانلود
14
شب دوم رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
26.8 MB
دانلود
15
شب اول رمضان 1395 - مسجد محمد رسول لله
23.39MB
دانلود
 
فایل سخنرانی محرم 1386- محمد علمداری فر - مکان هیئت مکتب الهشداء
 
   
1
شب نهم محرم سال 86 - هیئت مکتب الهشداء
34.09 MB
دانلود
2
شب هشتم محرم سال 86 - هیئت مکتب الهشداء
25.5 MB
دانلود
3
شب هفتم محرم سال 86 - هیئت مکتب الهشداء
28.5 MB
دانلود