. تألیف دوم - کتاب تألیف سوم - کتاب تألیف چهارم - کتاب

1

814641

L1

111

L2

Contact us

4

1

L4

گالری

جلسه با آیت الله عاملی
جلسه
رفع اشکالات مربیان طرح شهید بهنام 1400
توضیح وظایف مربیان طرح شهید بهنام محمدی
دوره توجیهی شهید بهنام محمدی 1400
راهبردنویسی
توضیح راهبردها
توضیح برنامه ها
«
»
یادداشت 1

فرهنگ یک سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یک مهندسی سیستم باید انجام پذیرد

 یادداشت 1

 فرهنگ چیست؟          

یادداشت 2

امام سجاد علیه السلام: هر کس دارای 4 خصلت باشد ایمانش کامل، گناهانش بخشوده و خدا از او راضی است
1- تقوای الهی و خدمت بدون توقع به مردم    2- صداقت در تمام امور زندگی    3- حیا به زشتی های شرعی و عرفی    4- خوش اخلاقی با اهل و عیال

یادداشت 2

4 خصلت انسان

«
»