توضیح راهبردها

دوره مقدماتی روحانیون - سال 92

توضیح برنامه ها

اولین نماز جماعت در افتتاحیه مهدیه اردبیل - سال97

هماهنگی دوره تداوم آموزش سرمربیان کشور-98 قم - مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج)

تدریس در دوره مقدماتی سرگروه های صالحین- 88