سایت در حال بروز رسانی می باشد

شایستگی های مربیگری

 ارتباطات موثر:

گوش دادن فعال: توانایی تمرکز کامل بر آنچه که فراگیر می گوید و نمی گوید، درک معنی آنچه فراگیر گفته در قالب نیاز و امیال او و حمایت از خودبیانی فراگیر.

 

توجه به دستور کار و نیاز فراگیر نه به دستور کار مربی و نیاز او.

 

شنیدن اهداف، نگرانی ها، ارزش ها و باور فراگیر در مورد آنچه که امکان دارد و ندارد.

 

تمایز بین کلمات، لحن و صدای حرف زدن و زبان بدن فراگیر.

 

خلاصه سازی، دوباره سازی، تکرار و انعکاس آنچه فراگیر گفته است به منظور حصول اطمینان از درک و روشن بودن آن.

 

تشویق، پذیرش و کشف و تقویت بیان احساس، درک، نگرانی، باورها و پیشنهادهای فراگیر.

 

یکپارچه سازی و بنای کار بر اساس ایده و پیشنهاد فراگیر.

 

درک مقصود نهایی یا اساس ارتباطات فراگیر و کمک کردن به فراگیر به جای داستان بافی طولانی

 

بدون اینکه قضاوتی کند یا آن را به مرحله بعد انتقال دهد اجازه دهد فراگیر هر آنچه را که می خواهد، بگوید و وضعیت را روشن کند

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.