سایت در حال بروز رسانی می باشد

راهنمای سرگروه و مربی صالحین

 هر یک از سرگروهها و مربیان محترم شجره طیبه صالحین و حتی سایر عزیزانی که دنبال کار تربیتی هستند بایستی با برخی از مواردی که می تواند در روند صعودی حلقه موثر باشد را فرا بگیرند که در این بخش به برخی از این موارد اشاره می کنیم؛ هرچه ازاین موارد بیشتر باشد اثرگذاریش نیز بیشتر است.....

۱-  با توکل به خدا و نام خدا جلسه را شروع کنیم.

 

۲-  اخلاص در عمل و تقوا را رعایت کنیم.

 

۳-  ساعت جلسه را تغییر ندهیم.

 

۴-  وقت جلسه، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.

 

۵-  وفای به عهد، خوش قولی و تواضع را از یاد نبریم.

 

۶-  از قضاوت ناصحیح نسبت به متربیان پرهیز کنیم.

 

۷-  اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

 

۸-  از علماء، بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.

 

۹-  از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

 

۱۰-  پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.

 

۱۱-  رازدار و محرم اسرار متربی باشیم.

 

۱۲-  از تعصب بیجا بپرهیزیم.

 

۱۳-  از متربی توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.

 

۱۴-  رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.

 

۱۵-  از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.

 

۱۶-  آرام و شمرده صحبت کنیم.

 

۱۷-  ساده تدریس کنیم؛ اما عمیق.

 

۱۸-  در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنویسیم.

 

۱۹-  ذوق و استعداد متربیان را شناسایی و هدایت کنیم.

 

۲۰-  بین متربیان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.

 

۲۱-  در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.

 

۲۲-  به همه توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.

 

۲۳-  از تشویق به موقع غافل نشویم.

 

۲۴-  سخن متربی را بی مورد قطع نکنیم.

 

۲۵-  کارها و فعالیتهای مربوط به حلقه را بین متربیان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.

 

۲۶-  در هنگام موعظه، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.

 

۲۷-  به مقررات محیط احترام بگذاریم.

 

۲۸-  سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.

 

۲۹-  پیش از جلسه، شناختی اجمالی از وضعیت، موقعیت و سطح معلومات متربیان بدست آوریم.

 

۳۰-  بیش از اندازه در کار متربیان، خود را دخالت ندهیم.

 

۳۱-  شخصیت خویش را پیش متربیان سبک نکنیم.

 

۳۲-  مقررات خشک و افراطی را از حلقه دور کنیم.

 

۳۳-  نسبت به فعالیت متربیان بی تفاوت و بی توجه نباشیم.

 

۳۴-  در آموزش از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.

 

۳۵-  بر موضوعات جاری، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.

 

۳۶-  در افزایش آگاهیها و محتوای علمی خود بکوشیم.

 

۳۷-  به سؤالات متربیان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.

 

۳۸-  مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت آموزش داشته باشیم.

 

۳۹-  برنامه ریزی داشته باشیم.

 

۴۰-  ابتکار و خلاقیت داشته باشیم

۴۱-  از روشهای تدریس و نحوهٔ به کار گیری آنها آگاه باشیم.

 

۴۲-  به کیفیت شروع، ادامه و پایان جلسه توجه داشته باشیم.

 

۴۳-  بتنوع را فراموش نکنیم.

 

۴۴-  از تجربیات دیگران استفاده کنیم.

 

۴۵-  در هر جلسه مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.

 

۴۶-  سعی کنیم متربیان در ارتباط با مطالب بیان شده ما فعالیت عملی داشته باشند.

 

۴۷-  متربی را نسبت به یادگیری تشنه کنیم.

 

۴۸-  در صورتی که احساس خستگی در چهره متربیان مشاهده کردیم، از ادامه جلسه خودداری کنیم.

 

۴۹-  سعی کنیم همواره اشکالات خود را رفع کنیم.

 

۵۰-  موضوع و عنوان جلسه را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.

 

۵۱-  جلسه را مرحله به مرحله پیش برده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.

 

۵۲-  بیش از اندازهٔ معمول به جزوه، کتاب و یا متن نگاه نکنیم.

 

۵۳-  از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.

 

۵۴-  جمع بندی جلسه را در انتها فراموش نکنیم.

 

۵۵-  از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.

 

۵۶-  دقت کنیم مسائل ارائه شده در حد فهم متربیان باشد.

 

۵۷-  در هنگام جلسه از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.

 

۵۸-  در هنگام جلسه حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.

 

۵۹-  خلاصهٔ درس را در انتهای جلسه بازگو و از متربیان نیز بخواهیم.

 

۶۰-  ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی، سادگی است.

 

۶۱-  در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای متربی باشیم.

 

۶۲-  نتایج جلسات را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.

 

۶۳-  در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.

 

۶۴-  در تمام کارهای خود، قاطعیت و برش داشته باشیم.

 

۶۵-  متربی را در بالا رفتن از نردبان علم و معرفت یاری کنیم.

 

۶۶-  در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه متربیان را به خود جلب کنیم.

 

۶۷-  فرصت انتقاد از خود را به متربیان بدهیم.

 

۶۸-  از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.

 

⚜نابرده رنج٬ گنج میسر نمی شود

⚜مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.